data: 26.07 - 31.07.2016

Błonia


BŁONIA

Podczas spotkań na Błoniach (czwartek – 28 lipca , piątek – 29 lipca) większość miejsc w sektorach będzie zarezerwowana dla pielgrzymów zarejestrowanych, którzy otrzymają karty wstępu do konkretnych sektorów w pobliżu ołtarza. Dla pozostałych uczestników, którzy nie dokonają rejestracji, przewiduje się miejsca w sektorach zewnętrznych oraz w Parku Jordana. Na Błoniach dla osób niezarejestrowanych nie przewiduje się kart wstępu z wyznaczonym miejscem w sektorze.

 

CAMPUS MISERICORDIAE

Spotkania z Ojcem Świętym na Campus Misericordiae (sobota – 30 lipca, niedziela – 31 lipca) będą miały otwarty charakter. Młodzież, która będzie zarejestrowana na ŚDM, otrzyma w pakiecie pielgrzyma karty wstępu do sektorów leżących bliżej ołtarza, jednak przewiduje się także dystrybucję darmowych kart wstępu dla pielgrzymów niezarejestrowanych. Karta wstępu umożliwi wejście do konkretnego sektora zarówno na sobotnie czuwanie, jak i na niedzielną Eucharystię. Karty są bezpłatne.

Wejściówki do odebrania w parafiach!
Regulamin Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
Błonia 24-29.07.2016r.


1.Osoby obecne na Błoniach zobowiązane są do zachowywania się w sposób godny (z uwagi na sakralny charakter miejsca) oraz nie zagrażający bezpieczeństwu pozostałych uczestników Spotkaniach, a w szczególności do przestrzegania  niniejszego regulaminu.

2.Zabrania się wnoszenia na Błonia oraz używania na Spotkaniach broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych, opakowań szklanych oraz butli gazowych.

3.Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem  Organizatora umieszczonym
w widocznym miejscu, uprawnione są do:
a.legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b.przeglądania zawartości bagaży  i odzieży osób, w przypadku podejrzenia,  
że osoby te wnoszą przedmioty, o których mowa w pkt.2 ,
c.wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Spotkań, a w przypadku nie wykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia terenu Błoni,
d.ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

4.Służby porządkowe Organizatora Spotkań zobowiązane są:
a.nie wpuścić osób odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa
w pkt.3 ;
b.w odniesieniu do osób zakłócających porządek, usunąć je z miejsca Spotkań.

5.Osobom nieupoważnionym zabrania się przebywania i poruszania się w strefie „0” oraz w miejscach zamkniętych dla uczestników.

6.Zabrania się  rozbijania namiotów w sektorach.

7.W razie doznania jakichkolwiek obrażeń, należy zgłosić się do jednego z punktów medycznych oznaczonych czerwonym krzyżem, ewentualnie prosić o pomoc wolontariuszy.

8.Pomiędzy sektorami oraz w miejscach wyznaczonych, znajdują  się drogi ewakuacyjne  wykorzystywane przez służby  porządkowe i ratownicze  – prosimy ich nie zajmować zarówno w czasie Spotkań, jak i nie blokować ich podczas opuszczenia terenu Błoni.

9.Ogólnodostępne sanitariaty znajdują się w wyznaczonych miejscach, nie ma możliwości korzystania z innych.

10.W przypadku zajścia jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń, należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom służb Organizatora Spotkań.

11.W przypadku zaginięcia osoby lub w chwili oddalenie się od grupy i braku możliwości jej zlokalizowania, jak również w innych uzasadnionych sytuacjach należy zgłosić ten fakt wolontariuszom.

12.Organizator Spotkania uprawniony jest do rejestrowania jego przebiegu przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu.

13.Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.        Błonia.pdf pdf 3.09 MB 15-07-2016 Pobierz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam