Regulamin Nagrody Metropolity Krakowskiego „Młodość – projekt życia”

Regulamin

Nagrody Metropolity Krakowskiego „Młodość – projekt życia”

Postanowienia ogólne 

§1

Organizatorem nagrody Metropolity Krakowskiego dla młodzieży jest Archidiecezja Krakowska z siedzibą w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 3.

§2

Nagroda jest przyznawana jako wyraz docenienia działalności młodych osób z Archidiecezji Krakowskiej, które w swoich środowiskach postanowiły odpowiedzieć na skierowany do nich w czasie ŚDM 2016 apel papieża Franciszka: „Pan chce dokonać jednego z największych cudów, jakiego możemy doświadczyć: sprawić, aby twoje ręce, moje ręce, nasze ręce przekształciły się w znaki pojednania, komunii, tworzenia”. Została ona ustanowiona z okazji rocznicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Nagroda przyznawana będzie cyklicznie. Pierwszy raz wręczona zostanie 29 lipca 2017 roku w Krakowie podczas Koncertu rocznicowego.

§3

Nazwa Nagrody jest odwołaniem do Listu Jana Pawła II do młodych „Parati semper”, w którym ustanawiał Światowe Dni Młodzieży i pisał, że młodość jest projektem życia pojmowanego jako dar dla innych. Nagroda przyznawana jest młodym ludziom, którzy ofiarnie i twórczo angażują się w życie Kościoła  oraz środowisk lokalnych, podejmując inicjatywy służące pomocy drugiemu człowiekowi, promocji kultury i edukacji, projektom społecznym oraz ożywieniu życia religijnego we wspólnotach parafialnych i duszpasterstwach.

 

I. Tryb przyznawania nagrody

§5

Laureatów nagrody wybiera Kapituła Nagrody, której przewodniczy Metropolita Krakowski Abp Marek Jędraszewski.

§6

Spotkanie Kapituły w celu wyłonienia laureatów nagrody zwołuje przewodniczący Kapituły.

 

II. Zgłaszanie kandydatów do nagrody

§7

Kandydatury mogą zgłaszać osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje lub osoby prawne Kościoła katolickiego lub ich jednostki organizacyjne na adres Archidiecezja Krakowska ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków lub na adres mailowy nagroda@krakow2016.com 

§8

Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać:

  1. Uzasadnienie
  2. Oświadczenie, że zgłoszenie osoby fizycznej dotyczy osoby poniżej 35 roku życia, względnie oświadczenie, że członkami zgłoszonej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej są osoby poniżej 35 roku życia w każdym przypadku, gdy zgłoszona kandydatura dotyczy osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.
  3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

§9

Termin zgłaszania kandydatur upływa 10 lipca 2017 r. W przypadku, gdy zgłoszone kandydatury nie będą spełniać wszystkich wymogów formalnych, o których mowa w § 8 Regulaminu, nie zostaną dopuszczone do konkursu.

§10

Po upływie terminu do zgłaszania kandydatur w dniu wyznaczonym przez Przewodniczącego Kapituły, Kapituła przystępuje do wyboru laureatów nagrody w drodze głosowania.

§11

Laureatem nagrody zostaje każda kandydatura, która uzyska większość głosów członków Kapituły.

 

III. Kryterium przyznawana nagrody

§12

Kapituła przyznaje nagrody, oceniając poszczególne kandydatury na podstawie następujących kryteriów:

  1. zaangażowanie w niesienie pomocy bliźnim,
  2. działalność inspirowana uczynkami miłosierdzia,
  3. otwartość na nowe formy pomocy osobom potrzebującym,
  4. wyjątkowe inicjatywy i akcje organizowane przez młodzież lub dla młodzieży,
  5. zaangażowanie w życie społeczności lokalnej: parafii, wspólnoty duszpasterskiej, szkoły, miejscowości itp.
  6. inicjowanie i udział w projektach o charakterze ewangelizacyjnym, kulturowym, edukacyjnym.

 

IV. Ochrona danych osobowych

§13

Administratorem  danych  osobowych  jest  Archidiecezja Krakowska z siedzibą w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 3.

§14

Wszelkie  dane  osobowe będą  przetwarzane  tylko  w  celu  i  zakresie  niezbędnym  dla przeprowadzenia konkursu,  a  także  będą  odpowiednio  przechowywane  oraz  chronione przed udostępnieniem  osobom  nieupoważnionym,  zabraniem  przez  osobę  nieuprawnioną,  przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§15

Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych, oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

§16

Podanie  danych  jest dobrowolne,  ale  niezbędne  dla  uczestnictwa  w  konkursie.  Poprzez przystąpienie  do  konkursu  uczestnik  wyraża  jednocześnie zgodę  na  przetwarzanie swoich danych  osobowych. Wszystkie osoby i jednostki organizacyjne zgłaszające  kandydatów  zobowiązane  są  uzyskać zgody zgłaszanych kandydatów na przetwarzanie ich danych osobowych i zgłoszenie do konkursu.