Regulamin koncertu

 

REGULAMIN
Koncertu "Młodość - projekt życia"
29 lipca 2017  godz. 18.00

Pierwsza Rocznica ŚDM w Krakowie
NA TERENIE TAURON ARENA KRAKÓW

 

 

Rozdział I

Zakres obowiązywania

 

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Archidiecezji Krakowskiej, zwanej dalej Organizatorem koncertu pn. „Młodość – projekt życia” na Tauron Arenie Kraków w dniu 29 lipca 2017 roku, zwanego dalej Imprezą oraz warunki udziału i zasady zachowania się uczestników Imprezy, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
 2. sposób organizacji Imprezy,
 3. obowiązki uczestników Imprezy;
 4. warunki uczestnictwa w Imprezie;
 5. uprawnienia uczestników Imprezy;
 6. zasady odpowiedzialności uczestników Imprezy za zachowanie niezgodne z 

 

 

Rozdział II

Obowiązki uczestnika wydarzenia

 

 1. Każdy uczestnik Imprezy jest obowiązany:
  1. nie zakłócać porządku publicznego;
  2. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu Tauron Areny Kraków, zwanej dalej Obiektem;
  3. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb ochrony zabezpieczających Imprezę dokument uprawniający do wejścia i przebywania na terenie Obiektu w czasie trwania Imprezy;
  4. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie;
  5. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby ochrony Organizatora Imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;

 

 1. Ze względu na bezpieczeństwo Imprezy jej uczestnicy, na żądanie służb ochrony, zobowiązani są zajmować miejsca na Obiekcie inne, niż określone wcześniej przez Organizatora lub powstrzymać się od opuszczenia zajmowanego miejsca po zakończeniu Imprezy.

 

 

Rozdział III

Warunki uczestnictwa w imprezie

 

 1. Elementami akredytacyjnymi upoważniającymi do wejścia na teren Obiektu jest
  a. bilet wstępu wydany przez Organizatora
 1. identyfikator wydany przez Organizatora
 1. Osoby nie posiadające elementu akredytacyjnego zobowiązane są do poddania się rejestracji polegającej na podaniu danych personalnych i okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Na tej podstawie wydany zostanie element akredytacyjny uprawniający do wejścia na teren Obiektu.
 2. Wjazd i parkowanie na terenie Obiektu jest możliwe tylko za specjalnym upoważnieniem wydanym przez Organizatora. 
 1. Zakazuje się wstępu na Imprezę – osobie:
 2. odmawiającej poddania się czynnościom, określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
 3. znajdującej się pod widocznym  wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 4. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 5. małoletniej do lat 13, nie będącej  pod opieką osoby pełnoletniej .

 

 1. Podczas Imprezy zabrania się w szczególności:
 2. używania elementów odzieży lub przedmiotu służących do zakrycia twarzy lub do uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
 3. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.; a także skłaniania innych uczestników Imprezy do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków;
 4. rzucania przedmiotami;
 5. wnoszenia i posiadania własnego alkoholu, który nie został zakupiony na terenie Obiektu;
 6. zażywania środków odurzających lub psychotropowych;
 7. uporczywego stania poza miejscami w sektorach wskazanych przez Organizatora;
 8. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
 9. posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji o podobnym działaniu.;
 10. umieszczania transparentów, flag lub elementów opraw w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub blokujących wyjścia i ewakuacyjne;
 11. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu hali,
  a także niszczenia infrastruktury obiektu;
 12. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;
 13. stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników imprezy.

 

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na Imprezie:
 2. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;
 3. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
 4. środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 5. pojemników, puszek, butelek szklanych z napojami lub pustych oraz butelek plastikowych z napojami o pojemności większej niż 0,5 l.;
 6. kasków oraz parasoli;
 7. materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne.
 8. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
 9. przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie (maksymalne wymiary: 55cm x 40cm x 20cm);
 10. trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;
 11. wskaźników laserowych;
 12. statywów do selfie;
 13. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcy/ użytkownika obiektu;
 14. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników;

 

 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia złamania zapisów punktu 6 rozdziału III regulaminu uczestnik Imprezy na wezwanie służb ochrony zobowiązany jest do poddania się kontroli bagażu.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie na teren Obiektu kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie na teren Obiektu przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym regulaminem.

 

 1. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora imprezy.

 

 1. Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z ust. 5-6 oraz ust.10 powyżej, również będą traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu.

 

 

Rozdział IV

Uprawnienia uczestnika Imprezy

 

 1. Uczestnik Imprezy ma prawo:
  1. przebywać na terenie Obiektu w czasie trwania Imprezy, tj. od chwili udostępnienia Obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia Imprezy;
  2. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w Imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem, a także koniecznością poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników Imprezy;
  3. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
  4. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
  5. korzystać z pomocy medycznej na Imprezie;
  6. korzystać z punktu depozytowego po uprzednim zgłoszeniu służbom ochrony Organizatora (z wyłączeniem przedmiotów wielkogabarytowych).

 

 1. Uczestnik Imprezy jest uprawniony także do:
  1. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie Imprezy i na terenie Obiektu,
  2. składania skarg i wniosków.

 

Rozdział V

Przepisy końcowe

 1. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminami Imprezy oraz Obiektu,  mogą być  usunięte  z terenu Obiektu przed zakończeniem Imprezy.
 2. W przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby Organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany terminu Imprezy,
  2. stosowania atestowanych urządzeń technicznych, służących do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu,
  3. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika Imprezy szkody.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zagubione lub pozostawione w obiekcie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w trakcie trwania uroczystości, które ogłoszone zostaną poprzez informacje pisemne dostępne na obszarze wokół hali Obiektu.